Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny, to grupa ludzi, specjalistów z różnych instytucji, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu dotyczącego przemocy w rodzinie ( w tym przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej).  Zespół Interdyscyplinarny powoływany jest przez Wójta w drodze zarządzenia, składa się z przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych, a czasami przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zgodnie z art.9a ust. 3-5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy).

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Organizowane są w siedzibie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu lub w sali posiedzeń w jego godzinach pracy. Posiedzenia Zespołu zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

Zespół działa na podstawie  uchwały:

Uchwała nr XXIX/253/2018 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie określenia  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

 1. Jolanta Muracka – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, kierownik GOPS
  w Latowiczu.
 2. Magdalena Kowalczyk – z-ca Przewodniczącego, asystent rodziny.
 3. Anna Świątek – sekretarz, pedagog w Zespole Szkół w Latowiczu.
 4. Hanna Aksamitowska-  członek GKRPA w Latowiczu
 5. Edyta Anusz-Gaszewska – lekarz, Kierownik Przychodni w Latowiczu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp.z.o.o
 6. Jarosław Cegiełka – dzielnicowy Gminy Latowicz z Komisariatu Policji w Mrozach.
 7. Paweł Bartczak – starszy kurator zawodowy Wydziału Karnego Sądu w Mińsku Mazowieckim.
 8. Urszula Polak- pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu.
 9. Anna Niedek- pedagog w Szkole Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie.

Praca Zespołu Interdyscyplinarnego pozwala nie tylko na wspólne badanie przypadku, ale także na zespołowe podejmowanie decyzji. To zaplanowany długofalowy proces pomocy rodzinie i jej członkom w celu wyprowadzenia tej rodziny z kryzysu, jakim jest przemoc w rodzinie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • opracowywanie i wdrażanie procedur współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie umożliwia tworzenie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego Grup Roboczych zajmujących się właśnie indywidualnymi przypadkami występowania przemocy domowej. W takim przypadku dokumentacja dotycząca danej rodziny zostaje przekazana przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego jedynie do Członków Grupy Roboczej.

W skład Grup Roboczych wchodzą osoby należące do Zespołu Interdyscyplinarnego oraz dodatkowo mogą wchodzić przedstawiciele innych podmiotów, a także specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do zadań Grup Roboczych należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.