Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny, to grupa ludzi, specjalistów z różnych instytucji, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu dotyczącego przemocy domowej ( w tym przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej).  Zespół Interdyscyplinarny powoływany jest przez Burmistrza w drodze zarządzenia, składa się z przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych oraz innych przedstawicieli podmiotów, określonych  w art. 9a ust. 3a i ust. 5  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Organizowane są w w Domu Wiejskim w Latowiczu w godzinach pracy OPS w Latowiczu. Posiedzenia Zespołu zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

Zespół działa na podstawie uchwały:

Uchwała Nr L/377/2023 Rady Miejskiej w Latowiczu z dnia 15 września 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

 1. Jolanta Muracka – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu.
 2. Urszula Stosio – z-ca Przewodniczącego, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu.
 3. Emilia Kępka – sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Latowiczu.
 4. Podkom. Paweł Król – komendant Komisariatu Policji w Mrozach.
 5. Anna Świątek – pedagog Zespołu Szkół im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu.
 6. Iwona Padzik – pedagog Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie.
 7. Małgorzata Jaskulska – pielęgniarka Centrum Medyczno-Diagnostyczne sp.z.o.o z siedzibą w Siedlcach – Przychodnia Zdrowia w Latowiczu – filia.
 8. Agnieszka Różak – kurator zawodowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
 • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
 • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • powoływanie grup diagnostyczno -pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
 • monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;
 • przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
 • kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domowa;
 • składanie na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.

W skład grup diagnostyczno-pomocowych wchodzą pracownik socjalny  i funkcjonariusz Policji oraz dodatkowo mogą wchodzić przedstawiciele innych podmiotów, a także specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy w szczególności:

 • dokonanie na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;
 • zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej w wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;
 • realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
 • występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;
 • monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;
 • zakończenie procedury „Niebieskie Karty”;
 • dokumentowanie  podejmowanych działań, stanowiących podstawę uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” oraz stanowiących podstawę wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”;
 • informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Praca grup diagnostyczno-pomocowych pozwala nie tylko na wspólne badanie przypadku, ale także na zespołowe podejmowanie decyzji. To zaplanowany długofalowy proces pomocy rodzinie i jej członkom w celu wyprowadzenia tej rodziny z kryzysu, jakim jest przemoc domowa.