Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Głównym zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia Gminna Komisja:

 •  przyjmuje zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
 • wzywa na rozmowę osobę, co do której wpłynęło zgłoszenie,
 • wzywa na rozmowę wnioskodawcę oraz podanych we wniosku świadków,
 • kieruje taką osoby na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 • przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego,
 • składa wniosek o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.

 

Komisja działa w oparciu o artykuły 24, 25 i 26 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku

Art. 24. Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Art. 25. Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.

Art. 26. 1. Osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.

 1. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.
 2. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.

 

 Wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Latowiczu. Osoba, której postępowanie dotyczy otrzyma wezwanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, zalecane jest, aby zgłaszany odebrał osobiście tę przesyłkę.

 • Nie zgłaszanie się osoby nadużywającej alkoholu na posiedzenia Komisji nie wstrzymuje biegu sprawy.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania Komisji o zaistniałych zmianach dotyczących osoby wobec, której toczy się postępowanie.

Komisja osobie z problemem alkoholowym proponuje podjęcie dobrowolnego leczenia odwykowego, jeżeli oferta zostaje przyjęta, postępowanie może zostać zawieszone na ustalony okres. W razie nie podjęcia leczenia lub jego przerwania, wnioskodawca powinien jak najszybciej powiadomić Komisję.

Jeżeli zgłoszona osoba utrzymuje, że nie ma problemu alkoholowego i nie wyraża chęci podjęcia leczenia odwykowego, zostaje skierowana na badania do biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, do których ma się zgłosić w wyznaczonym miejscu i terminie na badanie. Badanie przeprowadza dwóch biegłych specjalistów terapii uzależnień lekarz psychiatra i psycholog, którzy mają ustalić, czy badana osoba jest uzależniona od alkoholu, jeżeli tak, to jakiego wymaga leczenia. Komisja po otrzymaniu opinii potwierdzającej uzależnienie od alkoholu, kieruje wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu do Sądu Rejonowego wraz z opinią biegłych. Postępowanie prowadzi właściwy wydział rodzinny i nieletnich Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, które kończy się wydaniem postanowienia. Postanowienie sądu zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego obowiązuje 2 lata w niektórych przypadkach leczenie poddane jest nadzorowi kuratora sądowego.

 

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą:

 1. Jolanta Muracka – Przewodniczący GKRPA, kierownik OPS w Latowiczu.
 2. Urszula Stosio – z-ca Przewodniczącego, pracownik socjalny OPS w Latowiczu.
 3. Emilia Kąpka – sekretarz, pracownik socjalny OPS w Latowiczu.
 4. Anna Świątek – pedagog w Zespole Szkół w Latowiczu.
 5. Hanna Aksamitowska – członek komisji.
 6. Edyta Anusz- Gaszewska – lekarz, Kierownik Przychodni w Latowiczu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp.z.o.o
 7. Jarosław Cegiełka – dzielnicowy Gminy Latowicz z Komisariatu Policji w Mrozach.