Senior+

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu zaprasza wszystkie osoby w wieku 60+, nieaktywne zawodowo z terenu naszej Gminy zainteresowane uczestnictwem w „Klubie Senior+” w Latowiczu od 01.05.2021 roku. Klub Senior+ to placówka mająca w celu zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym. Klub oferuje Państwu aktywizację prozdrowotną, edukacyjną, kulturalną, rekreacyjną i itp. w zależności od potrzeb.

Siedziba Klubu: Latowicz, ul. Rynek 1.

Pełny zakres zajęć realizowanych obejmuje 20 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, w zależności od planu zajęć.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w „Klubie Senior+”  w Latowicz zobowiązane są złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Latowiczu (budynek Urzędu Gminy
w Latowiczu przy ul. Rynek 6) następujące, czytelnie wypełnione dokumenty:

  • deklaracja uczestnictwa w „Klubie Senior+” w Latowiczu;
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem „Klubu Senior+” w Latowiczu
    i zobowiązanie do jego przestrzegania;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  • zezwolenie lub brak zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych, sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących.

Dokumenty dostępne są na stronach internetowych Urzędu Gminy i Ośrodka oraz w siedzibie GOPS Latowicz.

 

Szczegółowych informacji dotyczących działalności oraz zasad ustalania odpłatności za pobyt w „Klubie Senior+” w Latowiczu (indywidualnie dla każdej osoby) udzielają pracownicy socjalni p. Urszula Polak i p. Emilia Kępka od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 15:00.

( 25 752 10 89)

( 516 431 635)

 

Z uwagi na limit miejsc – 20 – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Regulamin Klubu Senior+

Regulamin rekrutacji do Senior+

Deklaracja uczestnika

Oświadczenie

Rekrutacja

Zaświadczenie

Zezwolenie

Zgoda na przetwarzanie danych