Dodatek osłonowy

Informacja o dodatku osłonowym

Dodatek osłonowy (zwany przez mieszkańców dodatek do węgla, pieca, prądu, energii) przysługuje gospodarstwu domowemu jedno- lub wieloosobowemu. Kwota dodatku osłonowego jest różna
w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym i wynosi:

– 400 zł  na rok dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

– 600 zł  na rok dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

– 850 zł na rok dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

– 1150 zł na rok dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Kwota dodatku osłonowego w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:

– budynek mieszkalny (dom) jest ogrzewany (główne źródło) poprzez kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi,

– jest wpisany do centralnej ewidencji emisyjności budynków (elektronicznie lub poprzez złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy Latowicz)

przysługuje w wysokości:

– 500 zł na rok dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

– 750 zł na rok dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

– 1062,50 zł na rok dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

– 1437,50 zł na rok dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższona kwota dodatku osłonowego nie przysługuje, gdy głównym źródłem ogrzewania jest gaz, pompa ciepła, elektryczność.

Złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy Latowicz celem uzyskania wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków (deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw) powinno nastąpić przed złożeniem wniosku o dodatek osłonowy (proszę nie mylić ze spisem ludności – okres kwiecień-wrzesień 2021 r. i inwentaryzacją źródeł ciepła (ewidencją pieców) przeprowadzaną w 2020 r. i w I kw. 2021 r., kiedy to wyznaczone osoby odwiedzały mieszkańców celem wypełnienia ankiety) – gminy mają ustawowy termin wynoszący do 6 miesięcy na wprowadzenie danej deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek osłonowy przysługuje, gdy kryterium dochodowe (wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu) wynosi:

– 2 100 zł – gospodarstwo jednoosobowe

– 1 500 zł na osobę w rodzinie – gospodarstwo wieloosobowe

Wniosek o dodatek osłonowy składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Latowiczu w terminie do 31 października 2022 r. (nie musi być złożony w styczniu 2022 r.), z tym że:

– wnioski złożone do końca lipca 2022 r. – dochody brane pod uwagę za 2020 r.

– wnioski złożone od 1 sierpnia 2022 r. – dochody brane pod uwagę za 2021 r.

Tel. 25 7521089 – w przypadku pytań o dodatek osłonowy

Tel. 25 7521090 w. 17 – w przypadku pytań o deklarację i wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków